ETİK KURALLAR

ethics


YÜKSEL İŞ ETİĞİ ANLAYIŞI 


YÜKSEL yaptığı işlerde en yüksek iş etiği değerlere ulaşmayı hedefleyen, bu hedefe profesyonelce tertiplenmiş, donanımlı ve yüksek vasıflı kadroları ve kullandığı ileri teknoloji sayesinde ulaşmak çabasını benimsemiş, çalışmalarında içtenliğiyle DÜRÜSTLÜK kuralını; her bir çalışanın değerinin farkında olmakla SAYGI VE GÜVEN kuralını; takım çalışmasına en üst seviyede önem vermekle SORUMLULUK ve UYUMLULUK kurallarını; müşterilerimize yaratıcı fikirler, çözümler ve kaliteli teknoloji sunmakla KALİTE kuralını her zaman ön planda tutmuş uluslararası bir yüklenici kuruluşudur. YÜKSEL, ahlak anlayışının ve İş Etiği kurallarının özüne inmekle müşterilerine, tedarikçilerine, alt yüklenicilerine, rakiplerine ve kendi çalışanlarına nasıl davranacağı hususunda kurumsal bir yol geliştirmiş, kuruluş tarihi olan 1963 yılından itibaren dünya standartlarını yakalama çabasını göstererek yıllar içinde dünya çapında tanınan bir inşaat yüklenici kuruluşu olmuştur.

Bugün YÜKSEL, bir çözüm kuruluşu olarak değerlendirilmekle Ulusal piyasada olduğu kadar Uluslararası piyasada da haklı yerini almış bulunmakta, gerek kurumsallaşmış yapısı ve gerekse çağdaş teknolojiye egemen, deneyimli, yetişkin insan kaynaklarının katkılarıyla en yüksek kaliteyi her zaman yakalayan bir kuruluş olarak öne çıkmaktadır.


1. Kalite

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında müşteri ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerine, geçerli kanun, kural ve teknik şartnameler çerçevesinde, en iyi şekilde cevap vermeyi hedeflemektedir.


2. Çevre

Yüksel tümüyle “Çevre Yönetim Sistemi” ve ISO 14001:2004 Standardına uyumlu halde çalışmakta, çevre kirliliği yaratacak iş ve işlemlerden kaçınmakta, Ulusal ve uluslararası kaynakların en elverişli şekilde kullanılmasını gözetmekte, çevreci çalışma usulleri ve hedeflerinin devamlı olarak geliştirilmesi için çaba göstermektedir.


3. İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu yönetim sistemleri ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamakta, doğabilecek riskleri hesaplamak ve eksiksiz uygulamak suretiyle sıfır kazalı iş yerleri hedeflemektedir.


4. Doğruluk

Uzun vadeli, güvenilir iş ilişkileri bütün katılımcıların dürüst, açık ve adil olduğu zaman kurulur. Bütün çalışanlardan profesyonel dürüstlüğe, doğruluğa ve kurallara uyması beklenmektedir.


5. Saygı

Geçici çalışanlar, sözleşmeli işçiler, acenteler, büro elemanları ve yöneticiler YÜKSEL'in başarısının birer temel parçasıdır. Herkes kurumsal takımın bir parçasıdır, itibarlı ve saygılı davranışı hak etmektedir.


6. Toplum

Küresel pazarın bir üyesi olarak YÜKSEL, içinde çalıştığı fiziksel ve sosyal kurallara dikkat eder, içinde yaşadığı topluma karşı duyarlı olmayı cesaretlendirir, olaylara sağduyu ve doğru muhakemeyle bakılmasını destekler.


7. Muhasebe ve Raporlama

Türk Hukuk kuralları çerçevesinde Anonim Şirket olarak kurulmuş bulunun YÜKSEL, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın öngördüğü bütün mali rapor ve muhasebe mevzuatını uygulamakla yükümlüdür. Bütün mali ve ticari işlemlerinin kesin kayıtlarını bulundurmak ve bunları gerekli raporlar halinde toplamak görevidir. Bundan başka, iş ilişkisinde olduğu yabancı ülke kural ve düzenlemelerinden Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına ters düşmeyenlerini göz ardı etmemektedir.


8. Hileli Hak Taleplerine Yönelik Kurallar

Ulusal ve uluslararası yasalar müteahhit firmalara sözleşme dışı ek iş yaptırmaları durumunda hak talebinde bulunmak imkânı vermektedirler. Ancak, bu imkânın istismar edilmeden kullanılması, hatalı veya hileli hak taleplerinde bulunulmaması yasaların, aynı zamanda etik kuralların gereğidir. Sözleşme içi veya ek hizmetler olsun, YÜKSEL’in, müşterisi olan kurum ve kuruluşlara keseceği faturalar acısından kural, bu faturanın zamanında, kesin ve içeriğinin dürüst olmasıdır.


9. Denetime Açıklık

YÜKSEL finansal kayıtlarını ve maliyet verilerini incelemeye açmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Ancak, böyle bir incelemenin yapıldığı hallerde, incelemeyi yapan tarafın elde edeceği bilgilerin çok özel olduğu bilincini taşıması ve bu bilgileri hiçbir yer ve zamanda açıklamayacağının garantisi istemi YÜKSEL’in en tabii hakkıdır.


10. Tedarikin Dürüstlüğü

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların mal ve hizmet alımlarında rekabetin esas alınması ve sözleşmelerde bu yolla elde edilmiş fiyatların yer alması Tedarikin Dürüstlüğü Kuralı’na uygun bir hareket tarzıdır. YÜKSEL, her işinde bu kuralı mutlaka işletmek suretiyle rekabeti ön planda tutmaktadır.


11. Adil Rekabet

Adil rekabet kuralları rekabeti azaltıcı ya da engelleyici anlaşmaları onaylamaz. YÜKSEL bütün adil rekabet kurallarına kesin olarak uymaktır. YÜKSEL adil olmayan bir şekilde ticareti sınırlayan, rakipleri piyasa dışında tutacak eylemlere katılmamayı değişmez bir kural olarak kabul etmektedir.


12. Komisyon ya da Rüşvet

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında olduğu gibi, pek çok diğer ülkede de komisyon ya da rüşvet teklif etmek ve almak yasa dışıdır. Bir işlemin uygun olmayan bir şekilde elde edilmesi ya da kazanılması amacıyla yapılan, doğrudan veya dolaylı bir şekilde sunulan para, ücret, komisyon, kredi, hediye, bağış, değerli herhangi bir şey veya herhangi bir tür indirim olarak tanımlanabilen komisyon ya da rüşvet YÜKSEL’in en üst düzeyde mücadele ettiği hususlardır.


13. Menfaat Çatışması

YÜKSEL tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir işin doğası Yüksel’in adil olmayan bir şekilde rekabet avantajı elde etmesiyle sonuçlanabilecekse, Yüksel’in işini gerçekleştirirken olması gerekli objektifliğini bozabilecekse, ya da Yüksel'in müşteriye kısmi yardım ya da öneri sunmasını engelleyebilecekse kurumsal menfaat çatışması olasılığı var demektir. YÜKSEL kurumsal menfaat çatışmasını yasaklayan bütün yasalara ve düzenlemelere uymaktadır.


14. Gizlilik

YÜKSEL çalışanları, yöneticileri ve müdürleri kendilerine YÜKSEL ya da onun tedarikçileri, müşterileri ya da ortak girişimleri tarafından verilen gizli bilginin dokunulmazlığını kurallar, mevzuat ya da kural takiplerinin gerektirdiği durumlar haricinde sağlamaktadırlar. Gizli bilgi YÜKSEL'in rakipleri tarafından kullanılabilecek bütün kamuya açık olmayan bilgileri ve açıklanması durumunda YÜKSEL'e ya da onun müşterilerine zarar verebilecek olan bilgileri içermektedir. Gizli bilgilerin bulunduğu dokümanları korunaklı ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve uygun onay olmadan açıklanmasını engeller.


15. İş İkramları

YÜKSEL müşterilerini, çalışanlarının tutumu, ortaya koyduğu ürün, verdiği hizmet ve tedarikçilerinin kalitesi ile kazanır. YÜKSEL çalışanlarının iş ilişkisinde bulunduğu ve diğer kişilerden herhangi bir sebeple alacakları ya da onlara sunacakları hediye, hizmet, yemek, eğlence, sıra dışı dostluk ve diğer değerli şeyleri kapsayan iş ikramları üzerinde önemli kısıtlamalar bulunmaktadır.


16. Uyuşturucu ve Alkol

Çalışma genellikle iyi düşünmeyi ve sık sık hızlı tepki göstermeyi gerektirir. Alkol ya da uyuşturucuların etkisi ya da ilaçların uygun olmayan bir şekilde kullanımı iyi performans yeteneğini azaltır. YÜKSEL işyerlerinde alkolün veya hukuk dışı uyuşturucular ya da, reçeteyle kontrol edilseler dahi, maddelerin satılmasını, kullanılmasını, bulundurulmasını engellemektir. YÜKSEL, işyerlerinde uyuşturucu ve alkol kullanımının önüne geçilmesine verdiği önemin sonucu olarak, “Uyuşturucudan Arındırılmış İşyeri Programı” başlığı altında yeni bir düzenleme yapmış ve uygulamaya koymuştur.


17. Çalışan Mahremiyeti

YÜKSEL bütün çalışanlarının belirli sağlık bilgileri de dâhil belirli çalışan kayıtlarının gizliliği hakkına, çalışma saatleri dışındaki kişisel aktivitelerinin gizliliğine saygı göstermektedir. Kişisel bilgilerin saklanmasından sorumlu olan çalışanlar ve bu bilgilere ulaşma izni olanlar bu bilgileri uygun olmayan bir şekilde açıklayamazlar.


18. İşyeri İlişkileri ve Doğru Davranışlar

YÜKSEL'deki herkes adil ve dürüst davranmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve adaylarla olan iş ilişkilerinde olduğu kadar yerel, ulusal ve uluslararası topluluklarla ve yerel hükümetlerle ilişkilerinde de kurallara uymaktadır. İşyeri ilişkileri, çalışan bireyin ırkına, rengine, dinine, cinsiyetine, ulusal kökenine, yaşına, tıbbi durumuna ya da engelliliğine, cinsel tercihine, kıdem durumuna bakılmaksızın insan temelinde eşitlik anlayışına dayanmaktadır. Herhangi bir çalışana yönelik aşağılayıcı yorumlar ya da eleştiriler kesinlikle yasaktır.


19. Firma Kaynakları

YÜKSEL 'in kaynakları binalarını, bilgisayarlarını, stoklarını, ticari sırlarını, ofis malzemelerini, ekipmanlarını, ürünlerini, gizli bilgilerini ve fonlarını içermektedir. Bütün çalışanlar bu kaynakların kötü kullanılmamasıyla ya da israf edilmemesiyle sorumludur. Hırsızlığın, özensizliğin ve israfın YÜKSEL'in kârlılığıyla doğrudan ilişkisi vardır. Ayrıca, YÜKSEL'in mülklerinin kötü kullanımı ya da hatalı kullanımı suç olarak değerlendirilebilir ve ağır sonuçlara yol açabilir.


20. Kurumsal İmaj

YÜKSEL'in itibarı ve kimliği firmanın en değerli varlıkları arasındadır. Firmanın imajının yerel ve küresel olarak korunması ve geliştirilmesi için YÜKSEL işlerini kurallara ve en yüksek iş idaresi standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir ve bu şekilde çalışmanın getirdiği başarıyı paylaşmaktadır. Sizlerden YÜKSEL'in imajını ve kimliğini pozitif etkileyecek bir şekilde davranmanız beklenmektedir.

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon